اخبار فناوری پزشکی

تعرفه پزشکان سال ۱۳۹۲

دریافت فایل

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید
شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین می گردد:

الف ـ ویزیت پزشکان در بخش سرپایی دولتی:

۱ـ ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی

(۵۳,۰۰۰) ریال

۲ـ ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص

(۶۱,۰۰۰) ریال

۳ـ ویزیت پزشکان فلوشیپ

(۶۷,۵۰۰) ریال

۴ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان

(۷۵,۰۰۰) ریال

۵ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک

(۹۰,۰۰۰) ریال

 

ب- سهم پرداختی سازمانهای بیمه گر برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) براساس درجه علمی آنان به ترتیب معادل (۶/۱) برابر، (۴۵/۱) برابر و (۳۵/۱) برابر نسبت به سهم آنان از بند (الف) و به شرح زیر خواهد بود:

                                                                                                                                                                     (ارقام به ریال)

ویزیت

استادیار

دانشیار

استاد

متخصص

سهم سازمان

۵۸,۱۱۸

سهم سازمان

۶۲,۴۲۳

سهم سازمان

۶۸,۸۸۰

سهم بیمه شده

۱۸,۴۵۰

سهم بیمه شده

۱۸,۴۵۰

سهم بیمه شده

۱۸,۴۵۰

جمع کل

۷۶,۵۶۸

جمع کل

۸۰,۸۷۳

جمع کل

۸۷,۳۳۰

فلوشیپ

سهم سازمان

۶۳,۷۸۸

سهم سازمان

۶۸,۵۱۳

سهم سازمان

۷۵,۶۰۰

سهم بیمه شده

۲۰,۲۵۰

سهم بیمه شده

۲۰,۲۵۰

سهم بیمه شده

۲۰,۲۵۰

جمع کل

۸۴,۰۳۸

جمع کل

۸۸,۷۶۳

جمع کل

۹۵,۸۵۰

فوق تخصص و روانپزشک

سهم سازمان

۷۰,۸۷۵

سهم سازمان

۷۶,۱۲۵

سهم سازمان

۸۴,۰۰۰

سهم بیمه شده

۲۲,۵۰۰

سهم بیمه شده

۲۲,۵۰۰

سهم بیمه شده

۲۲,۵۰۰

جمع کل

۹۳,۳۷۵

جمع کل

۹۸,۶۲۵

جمع کل

۱۰۶,۵۰۰

فوق تخصصی روانپزشکی

سهم سازمان

۸۵,۰۵۰

سهم سازمان

۹۱,۳۵۰

سهم سازمان

۱۰۰,۸۰۰

سهم بیمه شده

۲۷,۰۰۰

سهم بیمه شده

۲۷,۰۰۰

سهم بیمه شده

۲۷,۰۰۰

جمع کل

۱۱۲,۰۵۰

جمع کل

۱۱۸,۳۵۰

جمع کل

۱۲۷,۸۰۰

تبصره ۱ـ سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء (ب) معادل سی درصد (۳۰%) تعرفه های مصوب در جزء (الف) می باشد.

تبصره ۲ـ اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی اطلاق می شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوطه را نداشته باشند.

تبصره ۳ـ ویزیت اعضای هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت می باشند، در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارایه گواهی توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه نمودن حکم حقوقی تمام وقتی بر مبنای مفاد جزء (ب) بند (۱) این تصویب نامه توسط سازمانهای بیمه گر قابل پرداخت است.

ج – ضریب تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی

۱ـ ضریب تعرفه داخلی بستری برای خدمات ویزیت، مشاوره و دیالیز

(۹,۱۰۰) ریال

۲ـ ضریب تعرفه داخلی سایر خدمات

(۶,۵۰۰) ریال

۳ـ ضریب تعرفه بیهوشی

(۵۰,۰۰۰) ریال

۴ـ ضریب تعرفه جراحی

(۸۸,۰۰۰) ریال

۵ـ ضریب تعرفه دندانپزشکی

(۲,۶۰۰) ریال

۶ـ ضریب تعرفه فیزیوتراپی

(۳,۵۰۰) ریال

 

تبصره ۱ـ در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه، چهار هزار (۴,۰۰۰) ریال برای آنان اعمال خواهد شد.

تبصره ۲ـ تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارایه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستانهای آموزشی خدمت می کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی، جراحی، بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در بند (ج) این تصویب نامه تعیین می شود.

دـ به سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش دولتی برای سال ۱۳۹۲، بیست و شش درصد (۲۶%) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد.

هـ ـ به سرجمع تعرفه های خدمات پرتوپزشکی بخش دولتی، برای سال ۱۳۹۲، بیست درصد (۲۰%) به تعرفه های مصوب سال ۱۳۹۱ اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی هفده درصد (۱۷%)، رادیولوژی (آنالوگ، DR و CR) سی درصد (۳۰%)، اسکن ایزوتوپ بیست و چهار درصد (۲۴%)، رادیوتراپی بیست و چهار درصد (۲۴%)، سی تی اسکن پانزده درصد (۱۵%) و MRI ده درصد (۱۰%) نسبت به سال گذشته باشد.

و ـ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستانهای بخش دولتی، به شرح جدول زیر می باشد:

                                                                                                                                                                                                 (ارقام به ریال)

درجه ارزشیابی بیمارستان

یک تختی (۲ برابر سه تختی)

دو تختی (یک و نیم برابر سه تختی)

سه تختی و بیشتر

هزینه همراه

نوزاد سالم

نوزاد بیمار سطح دوم

تخت بیمار سوختگی

تخت بیمار روانی

تخت بخش POST C.C.U

تخت بخشC.C.U

تخت بخش I.C.U جنرال، PedICU, RICU, NICU

BICU

یک

۹۷۲,۰۰۰

۷۲۹,۰۰۰

۴۸۶,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۲۴۳,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰

۱,۷۱۶,۰۰۰

۴۸۶,۰۰۰

۸۸۵,۰۰۰

۱,۱۲۸,۰۰۰

۲,۲۵۵,۰۰۰

۲,۴۸۰,۰۰۰

دو

۷۷۸,۰۰۰

۵۸۳,۰۰۰

۳۸۹,۰۰۰

۱۶۷,۰۰۰

۱۹۴,۰۰۰

۲۷۲,۰۰۰

۱,۳۷۳,۰۰۰

۳۸۹,۰۰۰

۷۰۸,۰۰۰

۹۰۲,۰۰۰

۱,۸۰۴,۰۰۰

۱,۹۸۴,۰۰۰

سه

۵۸۳,۰۰۰

۴۲۷,۰۰۰

۲۹۲,۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰

۱۴۶,۰۰۰

۲۰۴,۰۰۰

۱,۰۳۰,۰۰۰

۲۹۲,۰۰۰

۵۳۱,۰۰۰

۶۷۷,۰۰۰

۱,۳۵۳,۰۰۰

۱,۴۸۸,۰۰۰

چهار

۳۸۹,۰۰۰

۲۹۲,۰۰۰

۱۹۴,۰۰۰

۸۴,۰۰۰

۹۷,۰۰۰

۱۳۶,۰۰۰

۶۸۶,۰۰۰

۱۹۴,۰۰۰

۳۵۴,۰۰۰

۴۵۱,۰۰۰

۹۰۲,۰۰۰

۹۹۲,۰۰۰

تبصره ۱ـ پرداخت سازمانهای بیمه گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود.

تبصره ۲ـ تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، براساس میزان رشد سرفصل های خدمتی و جزئیات تعرفه های این تصویب نامه قابل محاسبه خواهد بود.

زـ تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش دولتی در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین می گردد:

۱ـ تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل چهار هزار و دویست و پنجاه (۴,۲۵۰) ریال در ساعات روز و پنج هزار و یکصد (۵,۱۰۰) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل.

۲ـ تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود، پانزده درصد (۱۵%) بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف سه هزار و دویست و پنجاه (۳,۲۵۰) ریال.

ح ـ دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور موظف است اعداد اعلام شده در این تصویب نامه را تا دو رقم گرد نماید.

۲ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۲ به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری برای بخش دولتی ده درصد (۱۰%)

ب ـ فرانشیز خدمات تشخیصی درمانی در بخش سرپایی دولتی سی درصد (۳۰%)

تبصره ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می گردد، مطابق دستورالعمل های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − یک =