به روز رسانی پویا، نرم افزار رایگان ورود نسخ بیمه نیروهای مسلح و بیمه خدمات درمانی،بروزرسانی تعرفه های سال 90 برای سازمانهای بیمه گر ” خدمات درمانی و نیروهای مسلح”، آپدیت تعرفه های نیروهای مسلح از نوع