روبات هوشمند، تشخیص بافت ،سرطان سینه ،در کشور رونمایی شد