كارخانه توليد ،ايمپلنت هاي استخواني، در همدان، در حال احداث است