مصرف ،آنتي اکسيدان، در دوران ،بارداري، از چاقي، نوزاد، پيشگيري مي کند