عباس کاظمی

2014-06-14

لیست تعرفه های خدمات پزشکان ۱۳۹۳

تعرفه بیمه خدمات درمانی ۹۳. قیمت پزشکال سال ۱۳۹۳ بیمه خدمات درمانی یا بیمه سلامت, تعرفه بیمه خدمات درمانی پزشکان ۱۳۹۳
2014-05-27

تعرفه پزشکان سال ۱۳۹۲

دریافت فایل هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و […]
2014-05-17

لیست موسسات طرف قرارداد بیمه دانا

لیست موسسات طرف قرارداد بیمه دانا جهت امور الکترونیکی نسخ توسط شرکت محاسبان ارتباطات هوشمند
2013-08-24

استانداردهای بیمه دانا

نسخ بیمه دانا، دیسکت بیمه دانا، برنامه بیمه دانا، نرم افزار دانا، فایل بیمه دانا، تعرفه های بیمه دانا، پزشکان بیمه دانا، برنامه پزشکان دانا، دیسکت مطب بیمه دانا