بیماری خاص
2011-10-19
مغز و اعصاب
2011-10-19

اورولوژی

 این سیستم نرم افزاری به سه ورژن 

مطبی 

درمانگاهی 

بیمارستانی

تقسیم شده است که مشخصات کلی آنها در قسمت ساختار نرم افزاری سایت ذکر شده است