نرم افزار تخصصی قلب محاسبان
2021-08-05
نرم افزار تخصصی دندان پزشکی
2021-08-05

نرم افزار تخصصی گوش حلق بینی

⦁ نوبت دهی آنلاین
⦁ اتصال آنلاین به بیمه ها
⦁ گزارش گیری مالی
⦁ فراخوان صوتی
⦁ اتصال به کارتخوان
⦁ ارسال هوشمند پیامک برای بیماران
⦁ گزارش عملکرد کاربران

عملکردهای نرم افزار :
⦁ کاهش هزینه هاى کلینیک
⦁ دسترسى سریع به گزارشات
⦁ کاهش خطاى نیروى انسانى
⦁ مدیریت زمان براى پزشکان و مدیران
⦁ جلوگیرى از تخلفات مالى و ادارى
⦁ خدمات مدیریت زمان براى پزشکان و مدیران
⦁ بهترو سریع به بیماران