لیست موسسات طرف قرارداد بیمه دانا
2014-05-17
لیست تعرفه های خدمات پزشکان ۱۳۹۳
2014-06-14

تعرفه پزشکان سال ۱۳۹۲

دریافت فایل

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید
شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:

1ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1392 به شرح زیر تعیین می گردد:

الف ـ ویزیت پزشکان در بخش سرپایی دولتی:

1ـ ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی

(53,000) ریال

2ـ ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص

(61,000) ریال

3ـ ویزیت پزشکان فلوشیپ

(67,500) ریال

4ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان

(75,000) ریال

5ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک

(90,000) ریال

 

ب- سهم پرداختی سازمانهای بیمه گر برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) براساس درجه علمی آنان به ترتیب معادل (6/1) برابر، (45/1) برابر و (35/1) برابر نسبت به سهم آنان از بند (الف) و به شرح زیر خواهد بود:

                                                                                                                                                                     (ارقام به ریال)

ویزیت

استادیار

دانشیار

استاد

متخصص

سهم سازمان

58,118

سهم سازمان

62,423

سهم سازمان

68,880

سهم بیمه شده

18,450

سهم بیمه شده

18,450

سهم بیمه شده

18,450

جمع کل

76,568

جمع کل

80,873

جمع کل

87,330

فلوشیپ

سهم سازمان

63,788

سهم سازمان

68,513

سهم سازمان

75,600

سهم بیمه شده

20,250

سهم بیمه شده

20,250

سهم بیمه شده

20,250

جمع کل

84,038

جمع کل

88,763

جمع کل

95,850

فوق تخصص و روانپزشک

سهم سازمان

70,875

سهم سازمان

76,125

سهم سازمان

84,000

سهم بیمه شده

22,500

سهم بیمه شده

22,500

سهم بیمه شده

22,500

جمع کل

93,375

جمع کل

98,625

جمع کل

106,500

فوق تخصصی روانپزشکی

سهم سازمان

85,050

سهم سازمان

91,350

سهم سازمان

100,800

سهم بیمه شده

27,000

سهم بیمه شده

27,000

سهم بیمه شده

27,000

جمع کل

112,050

جمع کل

118,350

جمع کل

127,800

تبصره 1ـ سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء (ب) معادل سی درصد (30%) تعرفه های مصوب در جزء (الف) می باشد.

تبصره 2ـ اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی اطلاق می شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوطه را نداشته باشند.

تبصره 3ـ ویزیت اعضای هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت می باشند، در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارایه گواهی توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه نمودن حکم حقوقی تمام وقتی بر مبنای مفاد جزء (ب) بند (1) این تصویب نامه توسط سازمانهای بیمه گر قابل پرداخت است.

ج – ضریب تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی

1ـ ضریب تعرفه داخلی بستری برای خدمات ویزیت، مشاوره و دیالیز

(9,100) ریال

2ـ ضریب تعرفه داخلی سایر خدمات

(6,500) ریال

3ـ ضریب تعرفه بیهوشی

(50,000) ریال

4ـ ضریب تعرفه جراحی

(88,000) ریال

5ـ ضریب تعرفه دندانپزشکی

(2,600) ریال

6ـ ضریب تعرفه فیزیوتراپی

(3,500) ریال

 

تبصره 1ـ در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه، چهار هزار (4,000) ریال برای آنان اعمال خواهد شد.

تبصره 2ـ تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارایه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستانهای آموزشی خدمت می کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی، جراحی، بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در بند (ج) این تصویب نامه تعیین می شود.

دـ به سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش دولتی برای سال 1392، بیست و شش درصد (26%) به تعرفه های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد.

هـ ـ به سرجمع تعرفه های خدمات پرتوپزشکی بخش دولتی، برای سال 1392، بیست درصد (20%) به تعرفه های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی هفده درصد (17%)، رادیولوژی (آنالوگ، DR و CR) سی درصد (30%)، اسکن ایزوتوپ بیست و چهار درصد (24%)، رادیوتراپی بیست و چهار درصد (24%)، سی تی اسکن پانزده درصد (15%) و MRI ده درصد (10%) نسبت به سال گذشته باشد.

و ـ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستانهای بخش دولتی، به شرح جدول زیر می باشد:

                                                                                                                                                                                                 (ارقام به ریال)

درجه ارزشیابی بیمارستان

یک تختی (2 برابر سه تختی)

دو تختی (یک و نیم برابر سه تختی)

سه تختی و بیشتر

هزینه همراه

نوزاد سالم

نوزاد بیمار سطح دوم

تخت بیمار سوختگی

تخت بیمار روانی

تخت بخش POST C.C.U

تخت بخشC.C.U

تخت بخش I.C.U جنرال، PedICU, RICU, NICU

BICU

یک

972,000

729,000

486,000

210,000

243,000

340,000

1,716,000

486,000

885,000

1,128,000

2,255,000

2,480,000

دو

778,000

583,000

389,000

167,000

194,000

272,000

1,373,000

389,000

708,000

902,000

1,804,000

1,984,000

سه

583,000

427,000

292,000

125,000

146,000

204,000

1,030,000

292,000

531,000

677,000

1,353,000

1,488,000

چهار

389,000

292,000

194,000

84,000

97,000

136,000

686,000

194,000

354,000

451,000

902,000

992,000

تبصره 1ـ پرداخت سازمانهای بیمه گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود.

تبصره 2ـ تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، براساس میزان رشد سرفصل های خدمتی و جزئیات تعرفه های این تصویب نامه قابل محاسبه خواهد بود.

زـ تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش دولتی در سال 1392 به شرح زیر تعیین می گردد:

1ـ تعرفه خدمات حرفه ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل چهار هزار و دویست و پنجاه (4,250) ریال در ساعات روز و پنج هزار و یکصد (5,100) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل.

2ـ تعرفه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود، پانزده درصد (15%) بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف سه هزار و دویست و پنجاه (3,250) ریال.

ح ـ دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور موظف است اعداد اعلام شده در این تصویب نامه را تا دو رقم گرد نماید.

2ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1392 به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری برای بخش دولتی ده درصد (10%)

ب ـ فرانشیز خدمات تشخیصی درمانی در بخش سرپایی دولتی سی درصد (30%)

تبصره ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می گردد، مطابق دستورالعمل های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع می باشد.