نرم افزارهای‌جامع تخصصی‌و فوق تخصصی-لیست نرم افزاری
2011-10-06
نرم افزارهای‌بیماران خاص-ساختار نرم افزاری
2011-10-06

نرم افزارهای‌جامع مدیریت-لیست نرم افزاری

 • مطب
 • مرکز بهداشت
 • درمانگاهی
 • بیمارستانی
 • پلی کلینیک
 • دانسیتومتری
 • آزمایشگاه ژنتیک
 • اتوماسیون پزشکی
 • پذیرش بیماران خاص در 9 بخش مجزا
 • هپاتیت
 • تالاسمی
 • هموفیلی
 • دیابت