نرم افزارهای‌بیمه ای-ساختار نرم افزاری
2011-10-06
هموفیلی
2011-10-09

نرم افزارهای‌بیمه ای-لیست نرم افزاری

 • پویا (پذیرش نسخ) رایگان
 • طبیب (اتوماسیون مطب)
 • طبیبان(جهت شرکتها برای ورود نسخ مجموعه ای از پزشکان)
 • درمان (درمانگاهی)
 • بهداشت (مرکز بهداشت)
 • تشخیص طبی (آزمایشگاه)
 • فیزیوتراپی (رایگان)
 • رادیولوژی
 • سونوگرافی
 • رادیوتراپی
 • دیالیز
 • تالاسمی
 • ام آر آی
 • دانسیتومتری
 • و …