اسکن سریع مغز ؛فعالیت های پویای مغزی

2012-01-29

پیشرفتی شگرف درتصویربرداریMRI امکان اسکن های مغز را بسیارسریعتر می سازد

رشته های رنگارنگ نشان دهنده مسير دسته هاي رشته های عصبي است که تصويري سه بعدي از مسيرهاي اکسوني را در ماده سفيدرنگ (قشر) مغز انسان […]