تصاویر دیدنی ،عکاسی ،میکروسکوپی، از سلولهای، ماقبل تاریخ

2011-10-11
جالب هست بدانید , از کهنسال ترین سلول ها پیش از دایناسور ها عکس برداری شد.

تصاویر دیدنی عکاسی میکروسکوپی از سلولهای ماقبل تاریخ

محقق اقیانوس شناسی به نام “پائول هارگریوز” تصاویری را به ثبت رسانده که به سلولهای کهنسالی تعلق دارد که پیش از دایناسورها بر روی زمین زندگی […]