تولید ریه ی، مصنوعی ،که با هوا ،کار می کند

2011-10-11

تولید ریه ی مصنوعی که با هوا کار می کند

محققان وسیله ای ساختند که می تواند بعنوان ریه مصنوعی بکار گرفته شود و بجای استفاده از اکسیزن خالص، از هوای محیط برای تبادل اکسیژن و […]