جایزه جراحان، لثه، آلمان ،برای ،محقق ایرانی

2011-10-11

جایزه جراحان لثه آلمان برای محقق ایرانی

محقق ایرانی خارج از کشور طی تحقیقاتی روش نوینی برای جلوگیری از تحلیل استخوان فک و لثه پس از کشیدن دندان ارائه کرد که به دلیل […]