نرم افزارهای، جامع تخصصی، و فوق تخصصی،-ساختار نرم ،افزاری