نرم افزار دیابت

2011-11-05
سیستم نرم افزاری دیابت

نرم افزار دیابت

سیستم نرم افزاری مراقبت دیابت، کلینیکی، بیمارستانی، مراکز بهداشت و خانه های بهداشت، مطب و مراکز فوق تخصصی، برنامه مراقبت دیابت در سطوح چهارگانه