نرم افزار نسخ، درمانگاهي، برنامه درمان

2011-09-26

نرم افزار نسخ درمانگاهی؛ برنامه درمان

برخی از امکانات نرم افزار درمان … جهت ورود اطلاعات نسخ بيماران . گرفتن انواع خروجي مورد نياز بصورت سند، ديسكت، cd و پرينت . و […]