ولش آلین

2011-11-07

دستگاه ولش آلین (Welch Allyn)

با دستگاه ولش آلین  (Welch Allyn) فشارخون را بدقت و در هر مکان اندازه گیری کنید.   طراحی کوچک و دستی دستگاه حمل آن وتعداد خوانش […]